Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego
sklepu internetowego na stronie www.cnnbs53.pl („Sklep”) i składaniem zamówień za pośrednictwem Sklepu. Dbamy o ochronę
bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy te dane wyłącznie z prawnie uzasadnionych celach, które określono
w niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”). W dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób Państwa dane są zbierane,
wykorzystywane, przekazywane i ujawniane przez Cnnbs53.
Nasza Polityka prywatności zawiera następujące informacje:
 O nas
 Jak dbamy o Państwa dane
 Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
 Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania oraz rodzaje danych osobowych podlegających
przetwarzaniu
 Profilowanie
 Okres przechowywania danych osobowych
 Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych
 Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich
 Przysługujące Państwu prawa
 Odmowa podania danych osobowych
 Pliki cookie i inne technologie
 Zmiany Polityki prywatności
 Dane kontaktowe
Wszystkie słowa pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem określonym w
Regulaminie naszego Sklepu internetowego dostępnego na tej stronie internetowej.
JAK DBAMY O PAŃSTWA DANE

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i podejmujemy wszelkie starania w celu ich
ochrony. W szczególności dbamy, aby dane były:
 przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla naszych Klientów;
 zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację naszych Klientów, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w
których dane te są przetwarzane;
 przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH
OSOBOWYCH
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie ze przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w
szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej
części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:
 wykonanie umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Na tej podstawie Państwa dane są przetwarzane w
szczególności w celu: złożenia zamówienia, dokonania płatności, dostarczenia Państwu produktów i umożliwienia ich zwrotu (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO);
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, wobec
których charakteru nadrzędnego nie mają przysługujące Państwu prawa. Na tej podstawie Państwa dane są przetwarzane w szczególności:
w celu rozwoju naszej działalności i poprawy zadowolenia naszych Klientów, w celach marketingu bezpośredniego, udzielania

odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak również dla naszych celów analitycznych i
statystycznych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Na tej podstawie Państwa dane są przetwarzane w szczególności: w celu założenia
Konta i zarejestrowania jako naszego nowego Klienta lub w celu dostarczenia Państwu naszego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Należy pamiętać, że gdy Państwa dane są przetwarzane na tej podstawie, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją
zgodę;
 przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, na przykład obowiązków wynikających
z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania oraz rodzaje danych
osobowych podlegających przetwarzaniu
Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Rodzaje danych osobowych podlegających

przetwarzaniu

wykonanie umowy i podjęcie działań na Państwa żądanie
przed zawarciem umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty,
roszczenia z tytułu rękojmi

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie
umowy)

imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres
e-mail, numer telefonu, informacje o
płatności, szczegóły zamówienia

utworzenie konta i zarejestrowanie jako naszego nowego
Klienta

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu, data urodzenia, historia zamówień,
informacje o płatności i historia płatności,
historia klikania i przeglądania (w związku z
plikami cookie)

udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytania za
pośrednictwem formularza kontaktowego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez

imię, adres e-mail

Administratora – prowadzenie i rozwój
działalności gospodarczej, dbanie o relacje
z Klientem)

newsletter Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) imię, nazwisko, adres e-mail
marketing bezpośredni będziemy polecać Państwu nasze
produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
wiadomości tekstowych oraz informować Państwa o
zniżkach i ofertach, które mogą być dla Państwa
interesujące

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora – prowadzenie i rozwój
działalności gospodarczej)

imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, produkty i oferty, które zostały
kliknięte

administracja, rozwój, ochrona naszej działalności oraz
doskonalenie naszych usług i produktów

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora – prowadzenie i rozwój
działalności gospodarczej, ulepszanie
produktów)

historia zamówień, informacje o dostawie,
szczegóły płatności, historia kliknięć i
przeglądania (w związku z plikami cookie)

analiza Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w
celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i
relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych
produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji
Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów
podlegają pseudonimizacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora – prowadzenie i rozwój
działalności gospodarczej, udoskonalanie
naszych produktów i strony internetowej)

szczegóły dotyczące Państwa urządzenia,
adres IP, typ i wersja przeglądarki,
lokalizacja, system operacyjny, informacje o
Państwa aktywności w naszym Sklepie, takie
jak sposób korzystania z niego, wyszukiwane
produkty

wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z
przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i
księgowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie
obowiązku prawnego)

imię, nazwisko, adres, informacje o płatności
i szczegóły zamówienia

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora – obrona interesów
Administratora)

imię, nazwisko, adres, informacje o
płatności, szczegóły zamówienia

PROFILOWANIE

W naszym Sklepie możemy stosować profilowanie. Profilowanie polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
w celu oceny pewnych aspektów dotyczących naszych Klientów. Możemy stosować profilowanie do celów marketingowych.
Pozwala nam to lepiej poznać Państwa preferencje dotyczące naszych produktów i dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb.
Nie wywołuje to żadnych skutków prawnych w stosunku do Państwa i podobnie nie wpływa na Państwa sytuację. Nie stosujemy
żadnych innych zautomatyzowanych decyzji indywidualnych. Podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie jest dozwolone, gdy
dana osoba udzieliła wyraźnej zgody (która może zostać wycofana w dowolnym momencie), jest dopuszczone prawem lub
konieczne do zawarcia lub wykonania umowy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów,
dla których zostały dostarczone.
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje ta umowa,
a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich
obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów prawa podatkowego).
Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów
będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje nas do ich przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do
czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który
udzielono zgody. Po tym okresie Państwa dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla
ewentualnych roszczeń.
KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa zaufanie jest dla nas sprawą kluczową. Nie sprzedajemy żadnych Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom
trzecim. Jednakże, w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług oraz prowadzenia naszej działalności, możemy ujawnić
i udostępnić Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

 partnerom biznesowym, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności, takim jak:
 dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting naszej
strony internetowej;
 przedsiębiorstwa, które umożliwiają realizację Państwa zamówienia, takie jak: dostawcy usług płatniczych online, firmy
kurierskie, magazyny;
 bank prowadzący nasz rachunek bankowy;
 przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy;
 przedsiębiorstwa świadczące w naszym imieniu usługi w zakresie wysyłania e-maili, wiadomości tekstowych i przesyłek
pocztowych,

 naszym doradcom, w tym prawnikom, księgowym, rewidentom, którzy świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi,
 organom władzy, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wszelkimi
przepisami prawa,
 Ltd.
Proszę pamiętać, że wiele z tych podmiotów otrzymujących dane ma niezależne prawo lub obowiązek przetwarzania Państwa
danych osobowych. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCOM Z
PAŃSTW TRZECICH
Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy podmiot współpracujący z nami świadczy swoje usługi poza EOG. Każde
takie przekazanie Państwa danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mają Państwo
prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Zapewnimy odpowiedni poziom ochrony
Państwa danych osobowych. Może to również obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących
przekazywania danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiednią ochronę danych
osobowych.
Ponadto Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą porozumienie Privacy Shield, w której stwierdzono, że Stany
Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wskazanymi w nich ograniczeniami, przysługują Państwu następujące prawa:
 prawo dostępu do Państwa danych osobowych –  mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii
przechowywanych przez nas danych osobowych, a także szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania;
 prawo do sprostowania Państwa danych osobowych –  mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one
niedokładne lub niekompletne;
 prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia
swoich danych osobowych, jeżeli nie ma powodu do ich dalszego przez nas przetwarzania. Jednak nie zawsze możemy całkowicie

usunąć Państwa dane osobowe, na przykład wtedy, gdy są nam one nadal potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych lub do
rozpatrzenia roszczeń. O takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni w odpowiedzi na Państwa żądanie;
 prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – uprawnia do zażądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych w pewnych sytuacjach, na przykład gdy zakwestionowali Państwo prawdziwość swoich danych osobowych lub sprzeciwili
się przetwarzaniu przez nas Państwa danych, ograniczenie to obowiązuje przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie
prawidłowości danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania cyfrowej kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo również
prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Prawo to jest ograniczone do sytuacji, w
których przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
użytkownika lub na podstawie umowy;
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie jesteśmy już
uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – mają Państwo
prawo zażądać od nas interwencji, jeżeli decyzja oparta na profilowaniu wywołuje skutki prawne dla Państwa lub wpływa na Państwa w
podobny znaczący sposób;
 prawo do złożenia skargi – w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych, mają
Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Odpowiemy na Państwa żądania bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Okres ten
może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Powiadomimy
Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku wraz z podaniem przyczyn
opóźnienia.
ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z większości funkcjonalności
naszego Sklepu, w szczególności w celu złożenia zamówienia i wykonania umowy, subskrybowania newslettera. Niepodanie
danych osobowych może skutkować niemożnością wykonania większości czynności na naszej stronie internetowej.
PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE
Nasza strona internetowa, jak większość innych, korzysta z plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami z informacjami, które
pozwalają naszej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i są pobierane na urządzenie użytkownika podczas jego
wizyty na naszej stronie internetowej, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki cookie są następnie wysyłane z powrotem na naszą
stronę internetową przy każdej kolejnej wizycie lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki.
Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookie jest możliwe na podstawie Państwa zgody. Podczas pierwszej
wizyty na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookie i prosimy o ich
akceptację.
Dzięki plikom cookie korzystanie ze stron internetowych jest znacznie łatwiejsze, przyjemniejsze, a ich zawartość dostosowana do
oczekiwań i preferencji ich użytkowników.
Pliki cookie wykorzystujemy do następujących celów:
 aby dostosować zawartość naszej strony internetowej do Państwa preferencji i zoptymalizować korzystanie z naszej strony;
 w celu rozpoznania urządzenia użytkownika i utrzymania sesji po zalogowaniu się użytkownika,
 w celu tworzenia statystyk, które pozwolą nam rozwijać nasz Sklep i produkty oraz lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów
 w celu wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji naszych Klientów.
Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookie: cookie sesyjne i trwałe.
Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się lub
zakończenia sesji.

Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach pliku lub do momentu ich
usunięcia. Oznacza to, że jego informacje będą przekazywane do serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi Sklep.
Poza plikami cookie, które należą do naszej domeny, nasza strona internetowa może również korzystać z plików cookie osób
trzecich. Wynika to z faktu, że osoby trzecie udostępniają nam pewne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej
strony internetowej. Korzystamy z usług następujących firm, które używają plików cookie na naszej stronie internetowej:
 Google Analytics,
 narzędzia marketingowe Google,
 Adform,
 Criteo,
 Klaviyo.
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. W każdej
chwili można zarządzać korzystaniem z plików cookie, w tym blokowaniem i usuwaniem, korzystając z ustawień prywatności na
naszej stronie internetowej lub w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo również zablokować tylko pliki cookie osób trzecich,
akceptując pliki cookie używane bezpośrednio przez Administratora. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie korzystania z
plików cookie może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej i wpłynąć na niektóre dostępne funkcje.
GOOGLE ANALYTICS
Jak wspomniano powyżej, korzystamy z Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google gromadzi
informacje o Państwa lokalizacji (na podstawie Państwa adresu IP) i Państwa zachowaniu podczas dostępu do naszej strony
internetowej (na podstawie plików cookie) poprzez użycie przez nas powyższego narzędzia na naszej stronie internetowej. Google
Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej za pomocą analitycznych
plików cookie. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów i dostosować naszą ofertę do
tych potrzeb. Mogą Państwo zrezygnować z Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki internetowej pod
linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasz sklep korzysta z wtyczek Facebooka i Instagrama. Wtyczki te łączą Państwa bezpośrednio z naszymi profilami w mediach
społecznościowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności
poszczególnych portali społecznościowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od 08 maja  2020 r.
Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana stosownie do potrzeb, na przykład w celu dostosowania się do nowych
wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, w szczególności biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych lub praw
konsumentów lub z powodu wymogów technicznych. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności będziemy Państwa
informować na naszej stronie internetowej.
DANE KONTAKTOWE
Chętnie odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania dotyczące Państwa danych osobowych oraz na Państwa wnioski o uzyskanie
bardziej szczegółowych informacji na temat naszej Polityki prywatności.
Nasi Klienci mogą również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod następującym adresem e-
mail: biuro@cnnbs.pl
Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:
 pocztą tradycyjną:
Jakub Cywiński
66-004 Zielona Góra
Racula-Głogowska 4a
(Hotel For-rest)
 telefonicznie:
+48 790348552
 pocztą elektroniczną:

jakub.cywinski@cnnbs53.pl
 korzystając z formularza w zakładce kontakt na stronie internetowej www.cnnbs53.pl